Obchodní podmínky

 

 

Všeobecné obchodní podmínky

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) Adama Lučaníka, IČ: 712 53 866, podnikatele - fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona nezapsané v obchodním rejstříku (dále jen „Prodávající“), vymezují zejména platební podmínky Prodávajícího a podmínky související s prodlením s platbami, informace a podmínky k cenám zboží prodávaného Prodávajícím, dodací podmínky Prodávajícího, daňové souvislosti s prodejem zboží, podmínky duševního vlastnictví ke zboží či podmínky omezující odpovědnost Prodávajícího.

Tyto VOP se vztahují na prodej veškerého zboží prodávaného Prodávajícím kupujícímu, ledaže bude mezi Prodávajícím a kupujícím písemným způsobem sjednáno výslovně jinak.

Pojmy uvedené v Rámcové smlouvě, která byla uzavřena mezi Prodávajícím a kupujícím mají stejný význam i pro tyto VOP.

 

1. JEDINÉ PODMÍNKY.

Prodej ze strany Prodávajícího je výslovně omezen na podmínky uvedené v Rámcové smlouvě, těchto VOP, Nabídce Prodávajícího a uzavřené Kupní smlouvě; jakékoliv další nebo jiné podmínky, které postupem dle Rámcové smlouvy nezaložili mezi Prodávajícím a kupujícím Kupní smlouvu anebo nejsou obsaženy v těchto VOP (zejména jakéhokoli jiné smlouvy nebo ujednání ve formě telefonické komunikace, e-mailu, faxu apod.) nejsou pro prodej zboží Prodávajícím závazné. 

Uzavřením Rámcové smlouvy kupující výslovně, bezvýhradně a bezpodmínečně souhlasí s těmito VOP.

 

2. NABÍDKA/CENY. 

Dodavatel může měnit ceny a specifikace veškerého zboží na základě svého výhradního uvážení a bez jakéhokoliv upozornění vyjma postupu v rámci uzavírání Kupní smlouvy dle Rámcové smlouvy. Nabídka může obsahovat časové vymezení, v jehož rámci je kupující oprávněn na tuto reagovat. Pokud je toto vymezení v Nabídce uvedeno, a kupující na ni smluveným způsobem reaguje, tvoří Nabídka základ pro uzavření Kupní smlouvy; v opačném případě tvoří Nabídka základ pro uzavření Kupní smlouvy nejdéle po dobu [30] dnů po jejím předložení kupujícímu. Pokud to není v Nabídce výslovně uvedeno, ceny nezahrnují montáž, spuštění, uvedení do provozu ani údržbu. Veškeré nástroje, návrhy, výkresy a jiné duševní vlastnictví vytvořené nebo dodané kupujícímu podle Kupní smlouvy jsou vlastnictvím výrobce příslušného zboží. Pokud kdykoliv dojde ke zvýšení nákladů Prodávajícího na materiál o 5 % nebo více, může Prodávající u svých stávajících a budoucích Nabídek anebo u Kupních smluv příslušně zvýšit cenu veškerého dotčeného zboží; Prodávající informuje o daném navýšení kupní ceny kupujícího, který, pokud do 3 dnů danou Kupní smlouvu neukončí okamžitou výpovědí, s takovým navýšením souhlasí.

 

3. ÚHRADA. 

Pokud Prodávající nestanoví jinak, provádějí se veškeré úhrady v českých korunách (Kč), pokud je kupujícímu fakturováno do České republiky, nebo v eurech (EUR), pokud je kupujícímu fakturováno mimo Českou republiku. Úhrady jsou splatné na příslušný bankovní účet Prodávajícího do [14] dnů ode dne vystavení faktury, nevyplývá-li z jiného závazného ujednání mezi Prodávajícím a kupujícím pro určitý druh finančního plnění jiný způsob a lhůta splatnosti. Pokud některé faktury zůstanou po dni splatnosti neuhrazené, Prodávající může pozastavit další dodávky v rámci Kupní smlouvy, a to až do úplného zaplacení všech dlužných částek včetně úrokové sazby ve výši o 7 % ročně vyšší, než je úroková sazba České národní banky v době vzniku prodlení kupujícího s příslušnou platbou; o dobu, která uplynula od pozastavení dodávky do úplné úhrady dlužných částek kupujícího, se prodlužují termíny pro dodání zboží dle Kupních smluv, které v době pozastavení dodávek trvaly. Kupující uhradí veškeré náklady na inkasování neuhrazených částek, včetně nákladů Prodávajícího na právní služby související s inkasováním neuhrazených částek.

 

4. DODÁNÍ. 

Dodací podmínky jsou EXWORKS (Incoterms 2010) ze závodu Prodávajícího, kterým se pro účely těchto VOP rozumí sídlo Prodávajícího, případně jiné místo konkrétně uvedené v Kupní smlouvě. Veškeré riziko ztráty nebo poškození zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy bude zboží v daném místě připraveno kupujícímu k odebrání. Veškeré nároky v souvislosti s vadami zboží musí být písemně oznámeny Prodávajícímu bezprostředně po obdržení zboží, nejpozději do 7 dnů ode dne dodání zboží, jinak se má za to, že veškeré zboží bylo dodáno a převzato bez vad. Kupující nese odpovědnost za veškerá prodlení nebo zvýšené náklady, které vzniknou Prodávajícímu a jsou způsobené jednáním nebo opomenutím kupujícího nebo v souvislosti s nimi. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úhradou úplné kupní ceny za zboží; do doby, než dojde k úhradě v plné výši, kupující zcela pojistí zboží ve prospěch Prodávajícího, nezatíží je poplatky a zajišťovacími právy a třetí stany bude informovat o výhradě vlastnictví.

 

5. DANĚ. 

Částka veškerých platných daní se přičítá ke kupní ceně a hradí ji kupující.

 

6. VYŠŠÍ MOC. 

Prodávající není odpovědný za jakékoliv prodlení s výrobou nebo dodáním zboží, pokud k nim dojde v důsledku události vyšší moci, kam mimo jiné patří i neschopnost nebo odmítnutí třetích stran poskytnout Prodávajícímu zboží, díly, služby, příručky nebo jiné informace nezbytné pro doručení zboží, zpoždění či zamítnutí udělení povolení k vývozu nebo pozastavení nebo zrušení jejich platnosti nebo jakékoliv jiné jednání kteréhokoliv státního orgánu, které omezí schopnost Prodávajícího plnit Kupní smlouvu, stejně jako požár, zemětřesení, povodeň, nepříznivé povětrnostní podmínky, nebo jakékoliv jiné události vyšší moci, karantény, epidemie, pandemie nebo jiné regionální zdravotnické krize, pracovní stávky nebo výluky, nepokoje, veřejné násilí, vzpoury, občanská neposlušnost, ozbrojený konflikt, teroristické činy nebo válka (nebo jejich bezprostřední hrozba) nebo jiný důvod mimo přiměřenou kontrolu Prodávajícího. Pokud událost vyšší moci trvá déle než 90 dnů, může kterákoliv Smluvní strana ukončit dotčenou Kupní smlouvu okamžitou výpovědí a kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu použité zboží/materiál a práci vykonanou před takovým ukončením a je povinen uhradit mu veškeré přiměřené výdaje, které Prodávajícímu vzniknou v důsledku tohoto ukončení Kupní smlouvy. V případě prodlení s dodáním nebo plněním, které je způsobeno vyšší mocí nebo kupujícím, se dodací termín nebo termín poskytnutí plnění prodlouží o dobu, po kterou Prodávající skutečně byl v prodlení, nebo o vzájemně dohodnutou dobu. Prodávající může dodávky dle jakékoli Kupní smlouvy uskutečnit jednou nebo více zásilkami, bylo-li sjednáno zaslání dodávky Prodávajícím.

 

7. UKONČENÍ. 

Vyjma případů uvedených v Rámcové smlouvě či těchto VOP nesmí být žádná Kupní smlouva jakýmkoli způsobem zrušena bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího. Pokud Prodávající souhlasí se zrušením, kupující bude povinen uhradit poplatky za zrušení Kupní smlouvy, které mohou zahrnovat (a) úpravu ceny na základě množství dodaného zboží, (b) veškeré přímé a nepřímé náklady, které vzniknou v důsledku zrušení Kupní smlouvy nebo jsou na ní vyhrazeny, (c) celkové náklady na veškeré zvláštní materiály vyžadované pro zakázkové zboží a (d) přiměřené rezervy na poměrné náklady a předpokládaný zisk, které jsou v souladu se standardy daného odvětví. Prodávající může změnit dodací podmínky, tj. formu placení kupní ceny, termín dodání apod., pokud kupující tyto ujednané podmínky poruší, nebo v případě prohlášení úpadku kupujícího, prohlášení konkurzu na majetek kupujícího, jeho zrušení nebo nařízení nucené správy kupujícího. O dané změně bude kupující informován.

 

8. NÁHRADA ÚJMY NA JMĚNÍ ZA PORUŠENÍ PRÁV. 

(a) Prodávající se zavazuje, že (i) se bude bránit nebo povede jednání ke smírně dohodě ohledně jakéhokoliv nároku, žalobě nebo řízení vedeného proti kupujícímu výhradně na základě potvrzení, že jakékoliv zboží vyrobené spřízněnou osobou Prodávajícího a poskytnuté pouze Prodávajícím podle těchto podmínek přímo porušuje duševní vlastnictví třetí osoby a (ii) uhradí náklady a škody s konečnou platností přiznané třetí osobě za předpokladu, že: (A) Prodávající je bezodkladně písemně informován o tomto nároku, (B) Prodávajícímu je svěřena výhradní kontrola nad obhajobou nebo smírem s využitím právního poradce podle volby Prodávajícího a (C) kupující poskytne Prodávajícímu všechny dostupné informace a součinnost. Protože Prodávající má výhradní kontrolu nad řešením nároků v souvislosti s porušením práv podle těchto podmínek, Prodávající v žádném případě nenese odpovědnost za případné honoráře právních zástupců kupujícího. Prodávající nebude odpovědný v souvislosti s žádnými takovými nároky, které se vztahují ke zboží, které není vyrobeno spřízněnou osobou Prodávajícího, ale Prodávající dá k dispozici kupujícímu veškeré odškodnění poskytnuté výrobcem takového zboží v rozsahu, v němž Prodávající má na takovéto odškodnění právo. (b) Prodávající nenese odpovědnost za jakékoliv vypořádání nebo smír v souvislosti s jakýmkoliv nárokem třetí osoby, který je učiněn bez písemného souhlasu Prodávajícího. Prodávající nemá žádnou povinnost v souvislosti s jakýmkoliv nárokem (a tento článek 8 se na jakýkoliv tento nárok nepoužije) ohledně porušení jakéhokoliv práva k duševnímu vlastnictví třetí osoby (i) zbožím vyrobeným spřízněnou osobou Prodávajícího, (ii) kombinací zboží s jinými prvky v případě, že by bylo možné se tomuto porušení vyhnout, pokud by nebyla tato kombinace použita, (iii) zbožím, které bylo upraveno, v případě, že by bylo možné se tomuto porušení vyhnout použitím neupraveného zboží, (iv) zbožím, které není užíváno ke svému běžnému účelu, nebo (v) softwarem, pokud tento software není nejaktuálnější verzí softwaru vydaného příslušnou spřízněnou osobou Prodávajícího či výrobcem takového softwaru. Kupující se zavazuje, že ochrání, odškodní a zbaví Prodávajícího odpovědnosti v souvislosti s veškerými nároky, žalobami nebo řízeními jakéhokoliv druhu vyplývajícími z výjimek uvedených v článku 8 odst. b). (c) Kdykoliv po vznesení nároku nebo poté, co se Prodávající domnívá, že bude vznesen, nebo poté, co příslušný soud vydá předběžný příkaz/zákaz, proti němuž se nelze odvolat, má Prodávající podle svého uvážení možnost (i) zajistit pro kupujícího právo dále používat toto zboží, (ii) vyměnit nebo upravit toto zboží, nebo (iii) přijmout vrácení tohoto zboží a vrátit kupní cenu sníženou o roční odpisy ve výši 20 % ode dne expedice. Výše uvedené definuje veškerou odpovědnost Prodávajícího a pro kupujícího je jedinou možností kompenzace za skutečné nebo údajné porušení práv k duševnímu vlastnictví. Tento článek 8 nahrazuje a platí namísto jakékoliv jiné výslovné, implikované nebo dohodnuté záruky týkající se výše uvedených porušení.

 

9. SOFTWARE. 

Software, ať je prodáván samostatně bez zboží nebo nainstalován ve zboží, se řídí následujícími podmínkami, pokud není u takového softwaru licenční smlouva na software. Kupující může licenci k softwaru převést na třetí stranu, když prodává zboží, v němž je příslušný software instalován, nebo při samostatném dalším prodeji softwaru, jako součásti podnikání kupujícího v oblasti distribuce a instalace výrobků. K softwaru se tímto poskytuje licence a software se neprodává. Pokud kupující dodrží tyto VOP, včetně omezení uvedených výše, je mu Prodávajícím udělena osobní, omezená, nevýhradní licence k použití cílového kódu softwaru, a to výhradně k interním potřebám kupujícího. Licence se omezuje na zboží anebo místo (místa), která jsou ujednána v Kupní smlouvě. Žádné další užití není povoleno. Prodávající si pro sebe (nebo případně své dodavatele) uchovává vlastnické právo k jakémukoliv softwaru dodanému pro účely Kupní smlouvy, který obsahuje důvěrné a majetkové informace a toto vlastnictví zahrnuje zejména veškerá práva k patentům, autorská práva, práva k ochranným známkám a obchodnímu tajemství. Kupující se nebude snažit o prodej, převod, udělení dílčí licence, zpětné sestavení, demontáž nebo další distribuci softwaru kromě případů, které jsou výslovně povoleny těmito VOP. Kupující nesmí tento software kopírovat, sdělovat, rozšiřovat ani vystavovat či ho jinak poskytovat jiným osobám (kromě případů, které dodavatel písemně schválí) ani neumožní jakékoliv neoprávněné použití softwaru. Prodávající může kdykoliv bez prodlení ukončit platnost této licence, pokud kupující tyto VOP poruší.

 

10. ZÁRUKA.

Prodávající garantuje, že zboží bude ve všech podstatných aspektech vyrobeno z bezvadných surovin a bezvadnou prací a bude odpovídat příslušný specifikacím výrobce a/nebo plánkům, a to ve věcném a časovém rozsahu záruky poskytované na takové zboží jeho výrobcem, nebo po takovou dobu, kterou Prodávající kupujícímu sdělil zvláštním prohlášením o záruce nebo jiným prokazatelným způsobem. Kupující má během záruční doby právo vrátit vadné zboží Prodávajícímu na své náklady. Pokud kupující bezprostředně nevybere způsob řešení reklamace, učiní vhodný výběr Prodávající. Prodávající si vyhrazuje změnit výběr řešení reklamace kupujícího, pokud navržené řešení je v hrubém nepoměru k rozsahu či nákladnosti předmětné reklamace. V případě podstatné vady, tedy vady, pro kterou zboží nelze vůbec používat, Prodávající může zboží vyměnit, opravit, vrátit část kupní ceny odpovídající ceně reklamovaného zboží ve formě kreditu anebo poskytnout slevu na kupní ceně ve formě kreditu. V případě nepodstatné vady je Prodávající oprávněn zboží opravit nebo vyměnit nebo poskytnout kredit ve výši ceny zboží. Reklamované zboží bude zasláno zpět kupujícímu nejméně nákladným způsobem, se zaplaceným poštovným. Prodávající nenese odpovědnost za naprogramování výrobku nebo za data ve zboží, které je mu v záruce vráceno. Záruka za vyměněné nebo opravené zboží bude poskytnuta pro záruční dobu rovnou zbytku záruční doby na původní zboží prodlouženou o dobu výměny nebo opravy zboží. Bez ohledu na výše uvedené, pokud je zboží kontaminováno, opotřebováno nebo zcela využito, nebude považováno za vadné z důvodu takové kontaminace, opotřebování nebo využití. Záruka nebude platit, pokud podle výlučného názoru Prodávajícího nebo výrobce byla vada nebo škoda způsobena a/nebo souvisí s instalací zboží, jeho spojením s jinými součástkami nebo výrobky, úpravou nebo opravou zboží neprovedenou Prodávajícím, nebo pokud vznikla následkem jednání, opomenutí, zneužití nebo nedbalosti kupujícího. Záruka také nebude platit v případě, že budou poškozeny nálepky popisující záruku, sériová výrobní čísla nebo čísla týkající se šarže. Jelikož Prodávající je distributorem zboží vyrobeného třetími stranami, odpovědnost Prodávajícího za záruky a sliby odškodnění s ohledem na zboží nebude větší, než jak je akceptuje výrobce zboží. Na software, ať je prodáván samostatně bez zboží nebo nainstalován ve zboží, bude dodán na médiu bez vad materiálu a provedení pro normální užití, a to po celou dobu běhu záruční doby na hardware nebo systém. Během této doby Prodávající médium zdarma nahradí, pokud na něm zjistí vady. Co se týče kvality nebo užití softwaru a dat, jsou tato dodávána úhrnem v souladu s §1918 občanského zákoníku. Pokud Prodávající poskytne kupujícímu jakékoli služby, jako je např. školení nebo pomoc při konfiguraci a instalaci zboží, Prodávající takové služby poskytne v souladu s běžnou obchodní praxí a za sazbu, která bude Prodávajícím uvedena v dané době platném ceníku, jinak za cenu v místě a čase obvyklou. Prodávající vůči kupujícímu nebude nést v souvislosti s poskytnutím těchto služeb žádnou odpovědnost, vyjma případu, kdy kupující za tyto služby zaplatil, kdy Prodávající zaručuje po dobu 6 měsíců od poskytnutí služeb, že tyty byly poskytnuty v souladu s praxí v oboru. Tyto záruky a podmínky jsou jedinými zárukami a závazky dávanými v souvislosti se zbožím, ať už výslovnými nebo vyplývajícími z povahy věci, včetně záruk za odpovídající kvalitu a vhodnost zboží pro zvláštní účely. Kupující odpovídá za to, že zboží je vhodné pro použití, pro které bude aplikováno. Prodávající neprohlašuje ani nezaručuje, že zboží nemůže mít výpadek, že nemůže být obejito, ani že zabrání jakékoli škodě na zdraví nebo majetku, vloupání, loupeži, ohni atp., nebo že zboží vždy poskytne dostatečnou ochranu. Tyto záruky jsou dávány výlučně kupujícímu a nejsou postupitelné nebo převoditelné.

 

11. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI.

a) Prodávající nenese odpovědnost za (i) jakoukoliv nepřímou, vedlejší nebo následnou škodu; (ii) jakoukoliv škodu vyplývající z přerušení podnikání; (iii) ušlý zisk; (iv) ušlé příjmy; (v) ztrátu z použití jakéhokoliv majetku nebo kapitálu; (vi) ztrátu očekávaných úspor; nebo (vii) ztrátu dat. Prodávající nenese odpovědnost za jakoukoliv ztrátu nebo škodu v případech, kdy tato škoda/ztráta vznikne kupujícímu v situaci, kdy kupující měl a mohl mít znalost o riziku vzniku takové škody/ztráty, avšak proti vzniku takové ztráty/škodě neučinil nezbytná prevenční opatření.

b) Odpovědnost Prodávajícího dle konkrétní Kupní smlouvy, těchto VOP či Rámcové smlouvy ve vztahu ke škodě z plnění Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, s jejím neplněním podle ní, prodejem, doručením, dalším prodejem, opravou nebo použitím zboží, softwarem nebo služby poskytnuté Prodávajícím nebo v souvislosti s ní, v žádném případě nepřekročí smluvní cenu konkrétního zboží nebo služeb dle příslušné Kupní smlouvy, v souvislosti s níž vznikl takový nárok.

c) Uvedené výjimky a omezení náhrady škod platí bez ohledu na to, jak došlo ke ztrátě nebo škodě, a platí pro jakoukoliv příčinu vzniku odpovědnosti, ať už vyplývá z porušení smluvních nebo mimosmluvních povinností.

d) Žádná Smluvní strana se nesmí domáhat vyloučení nebo omezení své odpovědnosti za: (i) smrt nebo újmu na zdraví vyplývající z nedbalosti; (ii) podvod; nebo (iii) jakoukoliv záležitost, u níž nesmí svou odpovědnost omezit podle právních předpisů České republiky.

e) Kupující odškodní Prodávajícího vůči nárokům, škodám, ztrátám, nákladům a výdajům vzniklým Prodávajícímu v důsledku nároků vznesených proti Prodávajícímu třetími stranami a vyplývajících z kombinace nebo využití zboží s nekompatibilními dodatečnými produkty, které mohou být připojeny ke zboží nebo jakoukoliv záležitostí, za kterou by Prodávající nebyl kupujícímu odpovědný dle těchto VOP.

 

12. DOPORUČENÍ. 

Jakákoliv doporučení nebo součinnost poskytnutá Prodávajícím ve vztahu k účelu, návrhu, použití nebo provozu zboží se nevykládají jako výslovná či implikovaná prohlášení nebo záruky jakéhokoliv druhu a tyto informace kupující přijímá na své vlastní riziko. Je výlučnou odpovědností kupujícího určit vhodnost zboží k použití v aplikaci (aplikacích) kupujícího. Skutečnost, že Prodávající neučiní doporučení, nezakládá žádnou odpovědnost vůči Prodávajícímu.

 

13. ZÁKONY. 

a) Kupující bude dodržovat veškeré platné zákony, předpisy a nařízení jakéhokoliv příslušného státního orgánu jakékoliv země, které upravují dovoz nebo vývoz zboží poskytovaného Prodávajícím, a obstará si všechna nezbytná dovozní/vývozní povolení v souvislosti s následným dovozem, vývozem, opětovným vývozem, převodem a užitím veškerého zboží, technologií a softwaru koupeného, licencovaného a obdrženého od Prodávajícího. Pokud není vzájemně písemně dohodnuto jinak, kupující souhlasí s tím, že nebude zboží používat v souvislosti s jakoukoliv činností, která zahrnuje jaderné štěpení nebo jadernou fúzi, užití jakéhokoliv jaderného materiálu nebo jaderných, chemických nebo biologických zbraní nebo manipulaci s nimi. 

b) Zboží a služby dodané Prodávajícím podle tohoto dokumentu budou vyrobeny a dodány v souladu se všemi zákony a předpisy platnými v České republice. Kupující potvrzuje, že zajistí, aby bylo veškeré zboží řádně nainstalováno a užíváno v souladu s platnými předpisy a zejména s částí pátou Zákoníku práce a že odškodní Prodávajícího za jakékoliv náklady, nároky, žaloby nebo odpovědnosti, které by vznikly nebo by byly tvrzeny v souvislosti s tím, že kupující nezajistil takovou řádnou instalaci či užívání jím samotným nebo jinými osobami.

 

14. VYLOUČENÍ ZAPOČTENÍ. 

Kupující není oprávněn započíst žádnou pohledávku za Prodávajícím z jakékoli Kupní smlouvy či jiného závazného dokumentu sjednaného mezi Smluvními stranami proti jakékoliv částce, kterou Prodávající má nebo v budoucnosti bude muset uhradit kupujícímu.

 

15. OEEZ. 

a) Kupní ceny za zboží nezahrnují náklady na recyklaci zboží uvedené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a tyto náklady mohou být přičteny k cenám dle Kupní smlouvy.

b) Pokud nebyl uhrazen poplatek podle dle písm. a) výše, v případě, že se na zboží vztahuje ustanovení směrnice OEEZ 2002/96/ES v podobě, v jaké je směrnice implementována v právním řádu České republiky, nese za financování a organizaci likvidace odpadních elektrických a elektronických zařízení odpovědnost kupující, který tímto tuto odpovědnost přijímá, a kupující odškodní Prodávajícího za veškerou související odpovědnost. Kupující zajistí sběr, zpracování a recyklaci zboží v souladu se všemi platnými zákony a předpisy a tuto povinnost přenese na konečného uživatele zboží. Pokud kupující tyto povinnosti nesplní, může dojít k uplatnění trestněprávních sankcí v souladu s právními předpisy.

 

16. ROZHODNÉ PRÁVO. 

Ve vztahu Smluvních stran je rozhodné české právo, kromě ustanovení tohoto práva o kolizních normách. Pro prodej a dodávky zboží Prodávajícím kupujícímu v souvislosti s jakoukoli Kupní smlouvou je vyloučeno použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980 a jakéhokoliv následného dokumentu.

 

17. ODŠKODNĚNÍ. 

Kupující odškodní Prodávajícího za veškeré náklady a škody, včetně nákladů na právní zastoupení Prodávajícího, které vzniknou Prodávajícímu v důsledku porušení povinností kupujícího.

 

18. RŮZNÁ USTANOVENÍ. 

Smluvní strany si mohou během plnění jakékoliv Kupní smlouvy či procesu jejího uzavírání vyměňovat informace, které tvoří jejich obchodní tajemství („důvěrné informace“). Veškeré důvěrné informace zůstanou majetkem Smluvní strany, která je sděluje, a Smluvní strana, které jsou poskytovány, je uchová v důvěrnosti po dobu 4 let ode dne sdělení. Tyto povinnosti se nevztahují na informace, které: (a) jsou veřejně známé v okamžiku sdělení nebo se stanou veřejně známými jinak než vinou příjemce, (b) jsou příjemci známé v okamžiku sdělení, aniž by k jejich vyzrazení došlo zaviněním příjemce, (c) příjemce přijal od třetí osoby bez omezení podobných těm, která jsou uvedena v tomto článku, (d) příjemce samostatně vypracoval, nebo (e) které je příjemce povinen sdělit jakémukoli orgánu státní či veřejné správy tak, aby splnil svou zákonnou nebo úředním rozhodnutím či výzvou stanovenou povinnost. Každá Smluvní strana si uchová vlastnictví svých důvěrných informací, zejména veškerých práv k patentům, autorským právům, ochranným známkám a obchodním tajemstvím. Příjemce důvěrných informací nesmí tyto důvěrné informace sdělit bez předchozího písemného souhlasu Smluvní strany, která informace sděluje, s tím, že Prodávající může důvěrné informace sdělit svým přidruženým společnostem, zaměstnancům, vedoucím pracovníkům, poradcům, zástupcům a svým dodavatelům. Kupující nesmí svá práva nebo povinnosti z Kupní smlouvy či jiného závazného dokumentu sjednaného mezi Smluvními stranami postoupit bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího. Platnost ustanovení uvedených v těchto VOP, která mají svou povahou platit i po ukončení nebo zrušení Rámcové smlouvy, přetrvá i po takovém ukončení či zrušení. Tyto VOP neudělují třetí straně žádný prospěch.

 

19. JAZYK. 

V případě rozporu s jakýmkoliv překladem vypracovaným pro usnadnění má přednost česká jazyková verze těchto VOP.

  

 
 
 

 
 
 

© Adam Lučaník  2008 | Webhosting starhost.cz | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

Vyhledat